Algemene voorwaarden

Partnerup B.V. gevestigd aan de Retentieweg 48 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58511318.

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Partnerup B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Partnerup B.V. gevestigd aan de Retentieweg 48 te Oldenzaal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 58.51.13.18;
b. product: de zaak die door Partnerup B.V. wordt geleverd;
c. klant: ieder bedrijf die met Partnerup B.V. een overeenkomst aangaat;
d. overeenkomst: de overeenkomst tussen Partnerup B.V. en de klant;
e. software: het computerprogramma die in het kader van de overeenkomst door Partnerup B.V. aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
f. diensten: de (online) diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd;
g. dienstenaanbieder: de leverancier bij wie Partnerup B.V. voor de klant een dienst aanvraagt.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partnerup B.V. en de klant, waaronder begrepen alle werkzaamheden die Partnerup B.V. uitvoert en alle leveringen die Partnerup B.V. verzorgt.
2.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.
2.3. Partnerup B.V. wijst de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Partnerup B.V. vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
3.1. Alle offertes zijn geheel vrijblijvend.
3.2. Partnerup B.V. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Partnerup B.V. opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Partnerup B.V. haar aanbieding baseert.
3.3. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering in normale omstandigheden en op informatie, gegevens, bescheiden e.d. verstrekt door de klant.

3.4. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Partnerup B.V. gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.5. Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, offertes of publicaties van Partnerup B.V. binden Partnerup B.V. niet.
3.6. De in de offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw.
3.7. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Partnerup B.V. terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Partnerup B.V.. De door Partnerup B.V. aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van Partnerup B.V. en mogen zonder toestemming van Partnerup B.V. niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.
3.8. Partnerup B.V. heeft het recht om onder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de overeenkomst en/of de offerte heeft ondertekend
en aan Partnerup B.V. heeft geretourneerd dan wel nadat de klant het aanbod van Partnerup B.V. mondeling of via de e-mail heeft aanvaard.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. Partnerup B.V. voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.
5.2. Partnerup B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Partnerup B.V. heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.
5.3. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Partnerup B.V. afhankelijk zijn van diensten of netwerken van derde partijen. Partnerup B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
5.4. Partnerup B.V. kan tijdens de installatie en/of reparatie van software en/of hardware apparatuur onttrekken aan het dagelijkse gebruik, indien dit door Partnerup B.V. noodzakelijk geacht wordt voor voltooiing van de opdracht.
5.5. Partnerup B.V. kan gedurende de overeenkomst onderhoud verrichten aan haar diensten waardoor de klant tijdelijk geen gebruik kan maken van de diensten. In een dergelijk geval heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie, tenzij de niet-beschikbaarheid van de dienst door toedoen van Partnerup B.V. onredelijk lang is.
5.6. De klant wordt vooraf op de hoogte gesteld van de onderhoudswerkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. Indien er sprake is van een noodgeval, dan kunnen onderhoudswerkzaamheden zonder voorafgaande bekendmaking worden uitgevoerd.Artikel 6. Positie van Partnerup B.V.
6.1. Indien Partnerup B.V. in het kader van de overeenkomst een dienst voor de klant aanvraagt bij een dienstenaanbieder, dan treedt Partnerup B.V. op als bemiddelaar en komt de overeenkomst tot stand tussen de klant en de dienstenaanbieder.
6.2. Indien de dienstenaanbieder zijn verplichtingen jegens de klant niet of niet naar behoren

nakomt, dan kan Partnerup B.V. daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld. Dit is een zaak tussen de klant en de dienstenaanbieder.

Artikel 7. Verplichtingen van de klant
7.1. In het geval dat de werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7.2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens en apparatuur, waarvan Partnerup B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Partnerup B.V. worden verstrekt.
7.3. Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan Partnerup B.V. ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door Partnerup B.V. voorgeschreven specificaties.
7.4. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.
7.5. Zonder schriftelijke of elektronische toestemming van Partnerup B.V. is het de klant verboden de door Partnerup B.V. verschafte gebruikersnaam, het wachtwoord en alle overige rechten en plichten voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten aan derden over te dragen.
7.6. Voor het in acht nemen van alle wettelijke en anderszins geldende voorschriften die van toepassing zijn in verband met het onder zich hebben, bewaren, vervoeren en gebruiken, op welke wijze dan ook, van de geleverde producten, is alleen de klant verantwoordelijk.
7.7. De klant is gehouden Partnerup B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.8. De klant vrijwaart Partnerup B.V. ten aanzien van alle aanspraken van derden voor schade die verband houdt of voortvloeit uit de overeenkomst.
7.9. De klant is verplicht het door Partnerup B.V. geleverde enkel te gebruiken zoals volgt uit de instructies of de technische specificaties.
7.10. De klant vrijwaart Partnerup B.V. van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke.
7.11. De klant dient veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen te nemen ter bescherming van zijn data.
7.12. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Partnerup B.V. heeft voldaan of onrechtmatig jegens Partnerup B.V. handelt, dan heeft Partnerup B.V. het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Partnerup B.V. het recht haar werkzaamheden op te schorten.

Artikel 8. Wijziging factuuradres of verhuizing
8.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Partnerup B.V. mede te delen.Artikel 9. (Op)leveringstermijn
9.1. Opgegeven (op)leveringstermijnen worden door Partnerup B.V. bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn.
9.2. De (op)leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat Partnerup B.V. kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de van derden te betrekken

benodigde materialen en zaken tijdig aan Partnerup B.V. worden geleverd en de door derden in opdracht van Partnerup B.V. te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan. Indien deze verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de (op)leveringstermijn met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
9.3. De (op)leveringstermijn zal ook worden verlengd, indien de klant na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
9.4. In het geval dat een door Partnerup B.V. opgegeven (op)leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
9.5. Overschrijding van een (op)leveringstermijn geeft nooit recht aan de klant tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens Partnerup B.V.. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Partnerup B.V. of indien de (op)leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding

Artikel 10. Levering
10.1. De producten worden geleverd op het door de klant opgegeven adres. Het tijdstip en de datum van de levering wordt in overleg met de klant bepaald.
10.2. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Indien gekochte producten door de klant niet worden afgenomen, dan worden deze voor rekening en risico van de klant opgeslagen.
10.3. Verzend- of transportkosten worden apart aan de klant in rekening gebracht.
10.4. Het risico van verlies of beschadiging van de producten, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 11. Prijzen, tarieven en honorarium
11.1. Partnerup B.V. heeft het recht haar prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.
11.2. De vermelde prijzen voor de producten zijn exclusief installatiekosten.
11.3. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.
11.4. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Partnerup B.V., geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.Artikel 12. Flexcontract
12.1. De klant kan met Partnerup B.V. een flexcontract aangaan. Dit betekent dat de klant vooraf een aantal uren bij Partnerup B.V. inkoopt voor een prijs die 10% ligt onder de gebruikelijke uurtarieven van Partnerup B.V..
12.2. De ingekochte uren worden vooraf gefactureerd of in 2 termijnen.
12.3. De looptijd van het flexcontract wordt in de overeenkomst opgenomen. Na het verstrijken van de looptijd komen de ingekochte uren die nog niet verbruikt zijn te vervallen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie. Ingekochte uren kunnen niet gecrediteerd worden.

12.4. Onder het flexcontract vallen enkel werkzaamheden die Partnerup B.V. uitvoert. Prijzen van gekochte producten of vergoedingen voor dienstenaanbieders vallen niet onder het flexcontract en worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 13. Wijzigen van de overeenkomst en meerkosten
13.1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Partnerup B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
13.2. De financiële consequenties van het wijzigen van de overeenkomst, worden, indien mogelijk, vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
13.3. Partnerup B.V. is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Partnerup B.V., dat in redelijkheid niet van Partnerup B.V. mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
13.4. Wachttijden en oponthoud veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden dan wel door het niet voldoen van de klant aan zijn verplichtingen, indien deze leiden tot meerkosten, worden aan de klant in rekening gebracht.Artikel 14. Facturatie en betaling
14.1. Facturatie geschiedt na de (op)levering, tenzij ander is overeengekomen.
14.2. Partnerup B.V. kan bedingen dat een gedeelte of het geheel van de vergoeding voor de uitvoering van de werkzaamheden voor aanvang van haar werkzaamheden en/of tussentijds door de klant wordt voldaan. Indien de klant de aanbetaling of de tussentijdse declaratie niet tijdig betaalt,
dan heeft Partnerup B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de aanbetaling of tussentijdse declaratie is voldaan. Partnerup B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt. Geeft de klant geen gehoor aan een ingebrekestelling, waarin de klant een redelijke termijn wordt geboden om de aanbetaling of de tussentijdse declaratie te betalen, dan heeft Partnerup B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten, zoals verwoord in artikel 15, aan de klant in rekening gebracht.
14.3. De klant is verplicht om alle facturen van Partnerup B.V. binnen 30 dagen na de factuurdatum aan Partnerup B.V. te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
14.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
14.5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Partnerup B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.
14.6. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
14.7. Partnerup B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde

zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Partnerup B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft.
14.8. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 15. Annulering
15.1. Indien de klant een gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan Partnerup B.V. alle met het oog op de uitvoering van de bewuste opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van Partnerup B.V. op vergoeding wegens winstderving, alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schades.
15.2. Indien de overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan kan de overeenkomst niet tussentijds opgezegd of geannuleerd worden.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud
16.1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Partnerup B.V., totdat alle vorderingen die Partnerup B.V. op de klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW volledig zijn betaald.
16.2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:
a. verpanden;
b. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
16.3. Het is de klant niet toegestaan de producten in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de klant surseance van betaling is gevraagd of de klant in staat van faillissement is verklaard.
16.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht Partnerup B.V. direct daarvan op de hoogte te stellen.
16.5. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Partnerup B.V..
16.6. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Partnerup B.V. te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Partnerup B.V. veilig te stellen.
16.7. De klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
16.8. Voor het geval dat Partnerup B.V. haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant reeds nu onvoorwaardelijke en on-herroepbare toestemming aan Partnerup B.V. om al die plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Partnerup B.V. zich bevinden en die producten mee terug te (doen) nemen.
16.9. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Partnerup B.V. toekomende rechten onverlet.

Artikel 17. Garantie
17.1. Indien op de geleverde producten een (fabrieks)garantie wordt gegeven, dan wordt dat voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.
17.2. De garantieperiode vangt aan op het moment van aflevering van het product.
17.3. De factuur is het garantiebewijs.
17.4. De garantie houdt in dat indien het product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, Partnerup B.V., naar haar keuze, een vervangend product zal leveren, een nieuw onderdeel zal leveren of een deel van het aankoopbedrag zal terugbetalen.
17.5. Werkzaamheden die door Partnerup B.V. worden uitgevoerd i.v.m. het onder de garantie vervangen van producten of onderdelen daarvan, zoals het (opnieuw) installeren van een besturingssysteem of software, vallen niet onder de garantie en worden aan de klant in rekening gebracht.
17.6. De garantie vervalt en klachten over het geleverde product worden niet in behandeling genomen indien:
a. de klant gebreken niet onverwijld na constatering van het gebrek schriftelijk of via de e-mail aan Partnerup B.V. meldt;
b. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;
c. de verstrekte gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd;
d. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de klant of diens personeel;
e. gebreken het gevolg zijn van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, terrorisme, vuilophoping, aardverschuivingen en overstromingen;
f. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen of componenten;
g. de schade is veroorzaakt door derden (vernieling);
h. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
i. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Partnerup B.V. zijn geleverd;
j. gebreken het gevolg zijn van het gebruik dat buiten de (technisch) toegestane specificaties valt.
17.7. Het vervangen van producten of onderdelen daarvan verlengt de garantieperiode niet.
17.8. De klant kan alleen een beroep doen op de garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Partnerup B.V. heeft voldaan.
17.9. De klant dient Partnerup B.V. of de door Partnerup B.V. ingeschakelde derde de mogelijkheid te geven de garantieclaim te onderzoeken.Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring
18.1. Partnerup B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
18.2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Partnerup B.V. is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Partnerup B.V. tegen alle aanspraken ter zake.
18.3. Partnerup B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het door Partnerup B.V. geleverde of geïnstalleerde, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.
18.4. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Partnerup B.V. geleverde of geïnstalleerde, sluit Partnerup B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.
18.5. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Partnerup B.V., maakt.
18.6. Partnerup B.V. garandeert niet dat de diensten te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.
18.7. Partnerup B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
18.8. In geen geval is Partnerup B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de diensten heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij ter beschikking zijn gesteld.
18.9. Partnerup B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de inloggegevens van de klant. Partnerup B.V. kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van de klant.
18.10. Partnerup B.V. is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de diensten.
18.11. Partnerup B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of storingen in de diensten die door dienstenaanbieders worden geleverd.
18.12. Partnerup B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van programmatuur en/of databanken en/of andere computerfaciliteiten.
18.13. Partnerup B.V. is nimmer aansprakelijk voor het gebruik van illegale software bij de klant. Ook niet als de klant opdracht geeft tot het installeren van dergelijke illegale kopieën.
18.14. De klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Partnerup B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
18.15. Tenzij anders overeengekomen wordt iedere verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor de installatie van door Partnerup B.V. geleverde producten door anderen dan Partnerup B.V. uitgesloten.
18.16. Aansprakelijkheid van Partnerup B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
18.17. De aansprakelijkheid van Partnerup B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant Partnerup B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Partnerup B.V. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, zodat Partnerup B.V. in staat is adequaat te reageren.
18.18. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Partnerup B.V. meldt. Een recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen, indien de klant een gebrek in de

prestatie niet binnen 8 dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij Partnerup B.V. heeft gemeld.
18.19. Indien Partnerup B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Partnerup B.V. beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Partnerup B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de desbetreffende overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Indien de betreffende overeenkomst een duurovereenkomst betreft en de looptijd bedraagt meer dan 1 jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor 1 jaar.
18.20. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Partnerup B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Partnerup B.V. kan aanwenden.

Artikel 19. Overmacht
19.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Partnerup B.V. redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Hieronder wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – verstaan: dataverlies als gevolg van computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; machinebreuk en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering van Partnerup B.V. verhinderen of beperken; internet-, telefoon- en stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan Partnerup B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Partnerup B.V. of van haar leverancier;het verbranden van middelen van vervoer van Partnerup B.V. of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.
19.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van dienstenaanbieders of andere leveranciers ten gevolge waarvan Partnerup B.V. haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
19.3. In het geval dat Partnerup B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Partnerup B.V. het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar haar keuze, zonder dat Partnerup B.V. gehouden is om enige door de klant geleden schade te vergoeden.
19.4. In het geval dat Partnerup B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de klant die voortvloeien uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is Partnerup B.V. gerechtigd om het reeds uitgevoerde aan de klant te factureren. De klant is alsdan gehouden de betreffende factuur van Partnerup B.V. te voldoen.

Artikel 20. Vrijwaringen
20.1. De klant vrijwaart Partnerup B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
20.2. Indien de klant aan Partnerup B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de klant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
20.3. De klant vrijwaart Partnerup B.V. van financiële schade ten gevolge van boetes bij gebruik van illegale software of in het bezit hebben van kopieën.

Artikel 21. Intellectuele eigendom
21.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de software (inclusief updates), apparatuur of andere materialen zoals analyses, adviezen, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Partnerup B.V. of bij haar licentiegever. De software wordt niet verkocht. De klant verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht van de software, voor de duur van de overeenkomst. De klant zal de software niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of daarvan kopieën maken. Slechts ten behoeve van intern gebruik, zoals voor het maken van een back-up, is het de klant toegestaan een beperkt aantal kopieën te maken. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Partnerup B.V. of van haar licentiegever en dat deze rechten niet op de klant overgaan. Door de levering van producten en/of diensten worden geen auteursrechten overgedragen.
21.2. Indien de software door middel van technische bescherming is beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
21.3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
21.4. Partnerup B.V. behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie te gebruiken.

Artikel 22. Geheimhouding
22.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
22.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Partnerup B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Partnerup B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Partnerup B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
22.3. De klant vrijwaart Partnerup B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden of waarvoor de klant uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Partnerup B.V. toerekenbaar zijn.

Artikel 23. Ontbinding
23.1. Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, de klant surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de klant, heeft Partnerup B.V. het recht (verdere) uitvoering van alle met de klant gesloten overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Partnerup B.V. op schadevergoeding.
23.2. Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens Partnerup B.V. niet nakomt of Partnerup B.V. vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van Partnerup B.V. adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft Partnerup B.V. het recht de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Partnerup B.V. op schadevergoeding.
23.3. Als gevolg van de uitvoering van de leden 1 en/of 2 is Partnerup B.V. niet tot enige schadevergoeding gehouden.
23.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1 en/of 2 zijn alle vorderingen van Partnerup B.V. op de klant onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24.1. De rechtsverhouding tussen de klant en Partnerup B.V. wordt beheerst door Nederlands recht.
24.2. Alle geschillen tussen de klant en Partnerup B.V. die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Partnerup B.V. gevestigd is.